Regulamin VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego
Bydgoszcz 2024

Organizator

 • Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski wpisany do rejestru KRS numer 0000217264.
 • Współorganizator: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.
 • Partnerzy: MCK w Bydgoszczy
 • Patronat honorowy: Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski
 • Zadanie współfinansowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy
 • Zadnie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Zasady udziału w konkursie

 1. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich artystów malarzy na świecie, którzy ukończyli 18 lat. Konkurs kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem.
 2. Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i upowszechnianie wiedzy na temat wybitnego artysty, patrona konkursu Leona Wyczółkowskiego związanego z Bydgoszczą.
 3. Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako oryginały, wykonane w latach 2022-2024, uprzednio nienagradzane i nieeksponowane na innych wystawach pokonkursowych i będące własnością autora.
 4. Każdy z autorów zobligowany jest przesłać dokumentację w formie elektronicznej na adres mailowy: konkurswyczolkowskiego24@gmail.com lub na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIF (300 dpi), od dwóch do trzech prac wraz z kartą uczestnictwa i dowodem opłaty konkursowej lub przesłać na adres: Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz.
 5. Prace zakwalifikowane na wystawę powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i cenę autorską, ponadto zdjęcie autora oraz krótką notę biograficzną wysłaną na e-maila konkursowego: konkurswyczolkowskiego24@gmail.com (do 500 znaków, czcionka ARIAL, program Word).
 6. Prace mogą zostać niezakwalifikowane ze względu na brak możliwości ekspozycyjnych.
 7. Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego. Ponadto warstwa malarska oraz ewentualny werniks powinny być na tyle wyschnięte, by w kontakcie z opakowaniem nie powodować zniszczenia pracy.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.
 9. 9. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Nieodebranie prac do 23.10.2024 r. będzie traktowane przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego) i spowoduje przejście na własność organizatora. Prace można odbierać najwcześniej 9.10.2024 r. Datą ostateczną jest 23.10.2024r.
 10. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy/prac – do celów związanych z organizacją Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:

  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

  – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  - wprowadzenie do obrotu sporządzonych utrwaleń, w tym poprzez sprzedaż.
 11. Wystawie będzie towarzyszyć katalog z jedną pracą autora, zakwalifikowaną na wystawę. Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie.
 12. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 13. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski jako Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 2024 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i katalogach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 14. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.
 15. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 17. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 18. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.

Opłaty za uczestnictwo

 1. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wysokości 80 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto:
  70 8142 0007 0000 6334 2000 0001

  Dla osób z zagranicy opłata wynosi 20 euro i należy ją wpłacić na konto:
  PL 70 8142 0007 0000 6334 2000 0001

  Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik pdf, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew.
 2. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi

Kwalifikacja prac

 1. Prace na wystawę pokonkursową kwalifikowane są przez powołane przez organizatorów jury (złożone z pięciu wybitnych artystów malarzy).

  Konkurs ma charakter dwustopniowy.

  Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii cyfrowych dołączonych do prawidłowych i kompletnych zgłoszeń, zgłoszenia należy nadsyłać do dnia Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2024 roku.

  Podczas II posiedzenia -– nagradzającego, jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Wtedy też, komisja ma prawo zweryfikowania decyzji podjętych podczas I etapu obrad i do odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.

  Podjęte przez jury decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 2. Dostarczenie i odbiór niezakwalifikowanych prac, jak również obrazów po zakończeniu trwania wystawy odbywa się na koszt ich autorów.

Terminy

Nadesłanie zdjęć od 16 marca do 2 kwietnia 2024 r. na adres:

Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz lub na adres e-mail: konkurswyczolkowskiego24@gmail.com wraz z dowodem wpłaty (80 zł).

 • wstępny wybór prac do finałowej wystawy do dnia: 6 maja 2024 r.
 • nadesłanie wybranych prac do dnia: 17 maja 2024 r.
 • wybór prac nagrodzonych do dnia: 23 maja 2024 r.
 • wernisaż wystawy pokonkursowej 6 lipca 2024 r., wystawa potrwa do 1 września 2024 r.
 • ostateczny termin odbioru prac po wystawie 23 października 2024 r.

Ogłoszenie zakwalifikowanych prac do wystawy pokonkursowej na stronach:

oglądajcie nas też na: https://www.instagram.com/zpap_bydgoszcz

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac pod adresem: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20.

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 6 lipca 2024 r. w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20.

Nagrody

Wysokość i ilość nagród ogłosimy w późniejszym terminie.

Postanowienia dodatkowe

Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.

Organizator zastrzega, że jury konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

Pobierz kartę zgłoszeniową