Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego
Bydgoszcz 2022

ORGANIZATOR

 • Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski wpisany do rejestru KRS numer 0000217264.
 • Współorganizator: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy.
 • Partnerzy: MCK w Bydgoszczy, NCP POLAND Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Sopocki Dom Aukcyjny. Oddział Bydgoszcz, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Politechnika Bydgoska J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 • Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Leona Wyczółkowskiego ma charakter otwarty i kierowany jest do wszystkich artystów malarzy na świecie, którzy ukończyli 18 lat. Konkurs kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem. Zachęcamy do udziału w konkursie artystów z Ukrainy.
 • Celem konkursu jest promocja współczesnego malarstwa i upowszechnianie wiedzy na temat wybitnego artysty, patrona konkursu Leona Wyczółkowskiego związanego z Bydgoszczą.
 • Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako oryginały, wykonane w latach 2020-2022 (niezgłaszane do edycji konkursu w 2020 roku), uprzednio nienagradzane i nieeksponowane na innych wystawach pokonkursowych i będące własnością autora.
 • Każdy z autorów zobligowany jest przesłać dokumentację w formie elektronicznej na adres mailowy konkursbdg@op.pl lub na płycie CD lub DVD w formacie JPG lub TIF (300 dpi), od dwóch do trzech prac wraz z kartą uczestnictwa i dowodem opłaty konkursowej lub przesłać na adres: Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz.
 • Prace zakwalifikowane na wystawę powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię, nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i cenę autorską, ponadto zdjęcie autora oraz krótką notę biograficzną wysłaną na e-maila konkursowego konkursbdg@op.pl (do 500 znaków, czcionka ARIAL, program Word).
 • Prace mogą zostać niezakwalifikowane ze względu na brak możliwości ekspozycyjnych.
 • Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego. Ponadto warstwa malarska oraz ewentualny werniks powinny być na tyle wyschnięte, by w kontakcie z opakowaniem nie powodować zniszczenia pracy.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.
 • Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Nieodebranie prac do 16.12.2022 r. będzie traktowane przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego) i spowoduje przejście na własność organizatora. Prace można odbierać najwcześniej 5.12.2022 r. Datą ostateczną jest 16.12.2022 r.
 • Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy/prac – do celów związanych z organizacją Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:

  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości
  egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego,
  techniką cyfrową,

  – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki
  sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  – wprowadzenie do obrotu sporządzonych utrwaleń, w tym poprzez sprzedaż.
 • Wystawie będzie towarzyszyć katalog z jedną pracą autora, zakwalifikowaną na wystawę. Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski jako Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Leona Wyczółkowskiego 2022 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i katalogach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 • Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.
 • Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 • Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Bydgoski informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 • Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

 • Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wysokości 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto: 70 8142 0007 0000 6334 2000 0001.
 • Dla osób z zagranicy opłata wynosi 20 euro i należy ją wpłacić na konto: 70 8142 0007 0000 6334 2000 0001.
 • Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik pdf, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew.
 • W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

KWALIFIKACJA PRAC

 • Prace na wystawę pokonkursową kwalifikowane są przez powołane przez organizatorów jury (złożone z wybitnych artystów malarzy).
 • Konkurs ma charakter dwustopniowy.
 • Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii cyfrowych dołączonych do prawidłowych i kompletnych zgłoszeń. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi do 17 lipca.
 • Podczas II posiedzenia – nagradzającego, jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Wtedy też, komisja ma prawo zweryfikowania decyzji podjętych podczas I etapu obrad i do odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.
 • Podjęte przez jury decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 • Dostarczenie i odbiór niezakwalifikowanych prac, jak również obrazów po zakończeniu trwania wystawy odbywa się na koszt ich autorów.

TERMINY

 • Nadesłanie zdjęć obrazów od 1 do 15 czerwca 2022 r. na adres e-mail konkursbdg@op.pl wraz z dowodem wpłaty (70 zł) lub na adres Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz.
 • Wstępny wybór prac do finałowej wystawy do dnia 17 lipca 2022 r.
 • Nadesłanie wybranych prac od dnia 1 do 15 sierpnia 2022 r.
 • Wybór prac nagrodzonych dnia 2 października 2022 r.
 • Wernisaż dnia 4 października 2022 r. Wystawa do 27 listopada 2022 r.
 • Ostateczny termin odbioru prac po wystawie dnia 15 grudnia 2022 r.

Ogłoszenie zakwalifikowanych prac do wystawy pokonkursowej na facebookowym fanpage'u konkursu oraz na stronie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy:
http://www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego
http://www.facebook.com/ZPAP-Bydgoszcz-1665378130393524
http://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac pod adresem: Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20.

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2022r. w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20.

NAGRODY

Grand Prix (ufundowane przez MKiDN) – 35.000 zł
I nagroda – (ufundowana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy) – 20.000 zł
II nagroda – 10.000 zł
III nagroda – 8.000 zł

Nagroda Zarządu NCP POLAND Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości 15.000 zł w postaci zakupu obrazu do kolekcji (jury NCP POLAND Sp. z o.o. w Bydgoszczy).

Wyróżnienie Rektora Politechniki Bydgoskiej J.J. Śniadeckich - o wartości 2.500 zł.

Nagroda Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy w postaci zakupu muzealnego o wartości 5.000 zł (jury muzeum).

Nagroda Prezesa ZPAP o/Bydgoszcz w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Wspólnej w Bydgoszczy.

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Uczestnicy finałowej wystawy zostaną zaproszeni do aukcji, którą po zakończeniu ekspozycji zorganizuje Sopocki Dom Aukcyjny. Oddział Bydgoszcz. Na udział prac w aukcji zgodę muszą wyrazić Uczestnicy Konkursu na karcie zgłoszenia. Szczegóły będą dostępne na stronie internetowej organizatora aukcji. Aukcji będzie towarzyszyło wydanie odrębnego katalogu.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu określone w niniejszym regulaminie.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.

Organizator zastrzega, że jury konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.wyczol.art/regulamin.